Tematické celky

Bible ukazuje na dějinách lidu, který si Bůh vyvolil, jaký Bůh je. Vypráví o životě, učení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Promlouvá k lidem i dnes…

Jednotlivá témata biblických dějin budou rozpracována a k nim přiřazeny a popsány interaktivní činnosti. Prvním tematickým celkem bude základní seznámení s Biblí: Bible – kniha knih.

Panel stvoření

Na pohyblivém prostorovém panelu velikosti 3 x 2 x 0,7 m představující jednotlivé dny biblického stvoření se budou pomocí lanek a tyčí rozkrývat jednotlivé vrstvy, až se postupně otevře celá scéna biblického příběhu.

Strom poznání dobra a zla

Návštěvníci se ocitnou na začátku knihy Genesis, v příběhu Adama a Evy. Celý příběh si zábavným způsobem připomenou na interaktivním panelu s otáčivými díly, zároveň popsané různé navozené situace z každodenního života, které nás vedou k různým pokušením, budou námětem k diskusi ve skupině návštěvníků.

Noemova archa

Dřevěná stavba imitující rozlomenou Noemovu archu bude monumentálním prvkem, atraktivním místem pro dětské návštěvníky Biblické zahrady. Zároveň poslouží jako krytý přístřešek pro vnitřní AV panely a další interaktivní prvky informující a přibližující období potopy.

David a Goliáš

Davidova porážka Goliáše je jedním z nejznámějších příběhů z celé Bible. Tato událost „otevře dveře“ pro představení Davida jako nejvýznamnějšího krále Izraele a autora mnoha nejkrásnějších modliteb a žalmů.

Babylonská věž

Pýcha, pád Babylonské věže, zmatení jazyků – tak by se dala ve zkratce pojmenovat událost, kterou si návštěvníci připomenou skládáním obří věže z dílů hlavolamu, a to bez pomoci jakékoliv slovní domluvy (zmatení jazyků).

Starozákonní stan

Starověký stan o velikosti asi 7 x 2 m představuje zmenšený stan setkávání, ve kterém Izraelci během putování z Egypta do Kenaanu uctívali svého Boha a kolem kterého stavěli vlastní stany. Vnitřní prostory stanu ukáží, jak to vypadalo uvnitř i vně takového stanu a přiblíží některé z židovských svátků.

Cisterna – příběh Josefa

Příběh Josefa vysvětluje, kde se Boží národ objevil v Egyptě a jak se stalo, že několik set let žil tento národ v nejbohatším kraji Egypta, měl tam svá stáda, svůj majetek, svůj domov. Činnost atraktivní především pro dětské návštěvníky – skluzavka „do útrob cisterny“ – připomene období z Josefova mládí, kdy sourozenecká rivalita vyvrcholila vhozením Josefa jeho bratry do cisterny.

Mojžíš v Egyptě a přechod přes Rudé moře

Biblický příběh o Mojžíšovi vypráví o zázračném vysvobození Izraelského národa z egyptského otroctví a o jeho složitém putování do země zaslíbené. Toto zastavení připomene známé období biblických dějin a exodu Izraele z egyptského otroctví. Imitace „přechodu přes rozestoupené vody Rudého moře“ bude pro návštěvníky atraktivním prvkem.

Desatero

Kde se vzalo desatero, kde a komu vyjevil Bůh své zákony a zda desatero stále platí, se návštěvníci dozví při tomto zastavení. Interaktivní hra bude motivovat k zamyšlení nad jednotlivými přikázáními.

Bludiště

Dřevěné bludiště navodí atmosféru putování izraelského národa po poušti. Připomene období biblických dějin, kdy poté, co Mojžíš vyvedl svůj lid z Egypta, putoval s Izraelity po poušti, a po čtyřiceti letech, těsně předtím, než vstoupil do zaslíbené země, umírá. Pro návštěvníky budou v bludišti připraveny informační a motivační panely k zamyšlení. Obvodová část bludiště bude využívána pro tematické výstavy (panely, stojany).

Betlém

Stavba představující přístřešek bude připomínat důležitou novozákonní událost, narození Ježíše Krista v městě Betlémě. Cílem zastavení bude návštěvníkům sdělit onu známou zprávu: „Zvěstuji vám velkou radost: v Betlémě se narodil Spasitel, Kristus Pán!“

Izraelský dům

Izraelský dům představuje život v novozákonních dobách. Zděná budova umožní autentické ztvárnění vnitřních prostor, ukázku řemesel, jídla, práce a života v židovské vesnici.

Jeruzalémský chrám

Model Jeruzalemského chrámu, jedné z největších staveb své doby, ukáže věrně všechny jeho části a detaily a seznámí zvídavé návštěvníky s jeho historií. V blízkosti bude postaven model Zdi nářků, pozůstatku západní části vnější hradby, která obklopovala Chrámovou horu. Také do této zdi, nebo spíše do spárů jejích kamenných částí, si budou moci návštěvníci vkládat papírek s přáním či modlitbou.

Ježíš Kristus

„Klidné“ zastavení s interaktivními panely, podobenstvími a tématy k zamyšlení. Zprostředkuje také novozákonních příběh o Zacheovi, který ilustruje verš z Luk 19, 10: „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

Golgota

Kopec Golgota – kříž – oběť Ježíše Krista – evangelium…

Boží hrob

Boží hrob znázorní stavba zapuštěná do terénu, překrytá hlínou a travnatým povrchem. Z čelní strany stavby bude vstup do „jeskyně“ s odvaleným kamenem. Návštěvníci budou mít možnost do „Božího hrobu“ nahlédnout, zároveň se seznámit s důležitou novozákonní událostí, pohřbením a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista.

Kaple

Kaple Panny Marie Hvězdy evangelizace, která byla vysvěcena 8. května 2016, je využívána k bohoslužbám, adoracím a k příležitostnému natáčení televize Noe. Prostor kolem kaple se nabízí k odpočinku, pro rozjímání, nebo jako čítárna.

Jezírko s posezením

Prostředí v blízkosti kaple poskytne návštěvníkům zahrady příjemné místo k relaxaci i rozjímání. Jezírko obklopené záhony bylin a květin, nad kterým budou ve svahu umístěné lavičky, tento účel naplní.

Odpočinkový prostor

Prostor u vysokých tújí v přední části zahrady bude vybaven lavičkami a v případě potřeby zastíněn. Poslouží k odpočinku i občerstvení pro menší i větší skupiny návštěvníků. V případě potřeby bude variabilita prostoru využita k hudebním představením, přednáškám nebo workshopům.